logo emvmeting nu

Heeft u of hebben uw werknemers last van slapeloosheid, hoofdpijn, concentratieverlies, duizeligheid, oorsuizen waaronder tinnitus, extreme vermoeidheid na een dag werken op kantoor etc. Er is een reële kans, dat dit te maken heeft met een te hoge stralingsbelasting; officieel geheten een te hoge belasting door elektro magnetische velden. De termen elektromagnetische straling (EMS) en stralingsverontreiniging worden hier ook voor gebruikt. Soms valt het woord elektroallergie. Een stralingsmeting brengt deze belasting in kaart, waarna een plan van aanpak volgt met daarin aangegeven middelen om de hoeveelheid straling te verminderen. Een vermindering met 90% van de belasting is mogelijk.

Steeds meer mensen krijgen lichamelijke problemen, door de toenemende stralingsbelasting van zendmasten en andere zenders.Zo gaat de uitrol van 5G nog steeds door. Wat velen niet weten, 5G is slechts gedeeltelijk uitgerold. Voor de uitrol, is geen adequate biologische veiligheidstest uitgevoerd. Daarom geeft onderzoeker Inge-Willem Noordergraaf aan: "We moeten onmiddelijk stoppen met de ontwikkeling van het 5G-netwerk."

Het woud aan antennes blijft groeien. Naast deze hoogfrequente straling bestaat er laagfrequente straling, veroorzaakt door hoogspanningsleidingen, transformatorhuisjes, trafo's in bedrijven (voor doorgeven grote vermogens), maar bijvoorbeeld ook electriciteitsleidingen vlakbij het bed. Beide soorten straling leiden tot klachten als hoofdpijn, oorsuizen en vermoeidheid.

Oorzaken, klachten en oplossingen

In de onderstaaande tekst, oorzaken van de problemen aangaande EMS in de lucht, de daadwerkelijke klachten en wat eraan te doen. Voor oorzaken, klachten en oplossingen aangaande hoogspanningsleidingen, zie o.a. het onderdeel nieuws van deze site.

Oorzaken toenemende stralingsbelasting

De afgelopen 20 jaar is het aantal zendmasten (GSM, UMTS, 4G, C2000, digitenne, 5G) explosief gegroeid, alsmede het aantal WIFI routers en DECT telefoons. Via WIFI modems en DECT telefoons, wordt mensen blootgesteld aan straling die tevens uit andere huizen/gebouwen komt. De hoeveelheid technische straling (tegenover natuurlijke straling zoals kosmische) blijft toenemen.

Een van de oorzaken van de toenemende belasting, is het combineren van zendunits met zwaardere units. Een voorbeeld is te zien op onderstaande plaatjes. Op diezelfde locatie worden de units van 3G uitgebreid met 4G ... Momenteel zijn daar ook 5G units geplaatst Een vergunning is hiervoor niet nodig. Zoek de verschillen:

740 Waarom een stralingsmeting740 veranderde antennes1


Overheidsbeleid

Biedt de overheid dan geen bescherming tegen deze toenemende straling? De Nederlandse overheid gaat er vooralsnog van uit - in tegenstelling tot veel andere landen - dat deze straling niet schadelijk is voor de gezondheid, en baseert zich hierbij hoofdzakelijk op onderzoek uit het eind van de jaren '80 van de vorige eeuw. In dit onderzoek werd alleen gekeken naar opwarming van het menselijk lichaam door straling, niet naar non-thernische effecten op lange termijn. Inmiddels is hier veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, die deze effecten wel aangeeft.

Op basis hiervan hanteert Nederland tot 2022 de zeer hoge blootstellingslimiet van 10.000.000 mW/m2 (microwatt per vierkante meter = 60 V/m) voor 2G tot en met 5G. In landen als Rusland en China is deze limiet 100.000 mW/m2 (6 V/m), een 90% lagere norm. In verband met de uitrol van 5G, heeft Nederland deze limiet inmiddels weer verhoogd.

Stralingsklachten

Klachten ontstaan meestal pas na langere tijd. Mensen kunnen jarenlang blootgesteld worden aan sterke velden zonder (veel) problemen. Ineens is er een 'tipping point', en krijgen ze last van bijvoorbeeld sterke hoofdpijn. Frappant hierbij is vaak dat ze ook merken - als ze op een andere locatie zijn - dat die hoofdpijn verdwijnt. Deze tipping point gaat vaak over in een elektro allergie, waarbij ze gevoelig worden voor andere soorten straling, bijvoorbeeld de stroomkabels in het huis.

Een uitgebreidere opsomming van klachten, die in verband worden gebracht met een teveel aan elektro straling zijn:

Slapeloosheid, hartkloppingen, hoofdpijn, huidklachten, nervositeit, ADHD/ADD, prikkelbaarheid, onrustige benen, maag- en darmklachten, algemeen onbehaaglijkheidsgevoel, hoge bloeddruk, stress, concentratieverlies, allergieën, hyperactiviteit, oorsuizen waaronder tinnitus, chronische vermoeidheid, hangerigheid, incontinentie, attentie- en geheugenstoornissen, Parkinson, multiple sclerose, het ervaren van een constant griepgevoel (J.A. Bernards en L.N. Bouwman schrijven hier over in het boek: Fysiologie van de mens. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten), verstoorde werking schildklier, spiersamentrekkingen en spier schokken problemen met gluten, glutenallergie. Deze klachten komen voor op kantoor en in thuissituaties. Soms worden bovenstaande klachten, die mensen al heel eerder hadden, ook nog eens verergerd door het teveel aan elektromagnetische straling.

Daarnaast zijn er lichamelijke verschijnselen die mensen niet merken. Zo zijn er opnames van het klonteren van rode bloemlichaampjes, wanneer een smartphone - met mobiel internet ingeschakeld - 5 minuten tegen het lichaam gehouden wordt. Veel sporters sporten met een smartphone direct op de huid via een zogenaamde 'sportarmband', in deze context nou niet bepaald gezond! Rode bloemlichaampjes zijn verantwoordelijk voor het zuurstof- en kooldioxide transport in het lichaam.

Ook is er steeds meer wetenschappeljk onderzoek, waarin naar voren komt dat straling de weerstand aantast, waardoor mensen vatbaarder worden voor o.a. virussen, en waarin DNA-breuken worden genoemd.

Straling en kinderen

Kinderen zijn over het algemeen gevoeliger voor straling dan volwassen. Dit o.a. omdat hun schedel dunner is, waardoor de straling van een mobieltje dieper doordringt in de hersenen. Sensitieve kinderen (o.a. HSP, ADD, ADHD, PDD-NOS, autisme) ervaren straling vaak als een prikkelbombardement.

Elektro gevoeligheid

De elektro gevoeligheid of elektro allergie kan verergeren tot elektro hyper sensitiviteit (EHS), ook wel genoemd elektro hyper sensibiliteit. In Scandinavië wordt elektro hypersensitiviteit inmiddels officieel erkend als arboklacht, waarbij de overheid aanpassingen aan werkplekken vergoedt .In een land als Zwitserland wordt EHS als ziekte erkend. In het 'Diagnoseverzeichnis, ICD-10GM Version 2013' is de ziekte elektrogevoeligheid beschreven.

Gezondheidsklachten personeel

Steeds meer werknemers vallen uit, doordat ze ziek worden door straling. Voor bedrijven geldt; personeel dat minder last heeft van klachten op dit gebied is productiever en er zijn lagere ziektekosten. Uit een onderzoek van Jones, Lang, Lasalle (Occupier Special, Duurzaamheid 2013) blijkt dat kantoorgebruikers 'gezondheid' zelfs op de eerste plaats zetten.

Info artsen over klachten

De meeste artsen zijn niet op de hoogte van de problematiek, Gezondheidsklachten als hoofdpijn, spier- en gewrichtspijn, hartritmestoringen, huidproblemen, moeheid en concentratieproblemen worden - als men geen duidelijke oorzaak kan vinden - meestal toegeschreven aan psychische factoren of aangeduid als SOLK-klachten (somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten). Soms worden er ook onnodige, landurige onderzoeken uitgevoerd om achter de reden van de klachten te komen. De kosten van deze onderzoeken nemen sterk toe.

Meer info over de problemen en filmbeelden

Meer gedetailleerde info over deze problematiek kan men o.a. vinden op de websites: stopumts.nl - stralingsrisicos.nl - stichtingehs.nl - beperkdestraling.org (Vlaanderen) en stralingsarmvlaanderen.org

Indien u niet zo van lezen houdt, kun u informatieve filmpjes bekijken op deze site onder het gedeelte onderzoek, overig onderzoek.

Oplossingen


Het meten van straling

In het kader van de bescherming van de gezondheid van mensen, worden stralingsmetingen uitgevoerd. Dit past goed in het kader van de bekende P's uit het maatschappelijk verantwoorde ondernemen: People, Planet, Profit - Prosperity. Het gaan dan om de eerste 'P' van people.

Straling meten, houdt het meten en analyseren van hoogfrequente elektromagnetische straling (DECT, GSM, UMTS, WiFi) in huizen en op werkplekken in. Verder kan laagfrequente elektromagnetische straling ook gemeten worden, die aanwezig is in elektriciteitsleidingen en apparaten zoals elektrische dekens en waterbedden maar ook bijvoorbeeld in transformatorhuisjes. Hierbij wordt naar het elektrische- en magnetische veld gekeken.

Soms kan ook de zogenaamde 'vuile elektriciteit' gemeten worden waar veel mensen last van hebben oftewel... vervuiling van het stroomnetwerk die o.a. kan leiden tot een verhoogd bloedsuikergehalte bij diabetici (volgens Havas, Magda 2008, Electromagnetic Biology and Medicine).

Door middel van een onderzoek ter plaatse, wordt de belasting in kaart gebracht. Hierna volgt een rapportage met plan van aanpak, gericht op het terugbrengen van de stralingsbelasting tot een zo laag mogelijk niveau, waarbij een adequate mobiele communicatie mogelijk blijft.

Stralingsadvies

Op basis van de lange werkervaring en studies, kan emvmeting.nu advies uitbrengen over zaken die te maken hebben met straling, zoals:

  • de locatie van zendmasten;
  • het saneren van een te hoge stralingsbelasting, zie ook het deel sanering op deze site onder uitvoering.
  • het bekijken of maatregelen uit het plan van aanpak, horende bij de eerste meting, goed zijn uitgevoerd of het uitvoeren van deze maatregelen.


Foto onder: s
anering, een aangebrachte aardingsplaat
met aardingskabel en stekker

aardingsplaat 2

 

ARBO: inrichten stralingsarme werkplek

Veel werknemers krijgen gezondheidsklachten, bij het werken op een werkplek waar te veel laagfrequente elektromagnetische straling aanwezig is, van bijvoorbeeld lampen, stekkerdozen, omvormers op bureaus. Dit kan zich uiten in vermoeidheid, hoofdpijn, tintelingen in armen en benen. Vaak is hierbij sprake van het ontstaan van elektroallergie

Een stralingsarme werkplek zorgt dan voor een tevredener werknemer en verhoogt de arbeidsproductiviteit.EMV meting.nu heeft inmiddels veel ervaring opgedaan op het gebied van het inrichten van dergelijke werkplekken.

Afgeschermde stekkerdoos 2
Afgeschermde stekkerdoos tegen elektrosmog

Eco WiFi

Het aanslutien van een Eco Wifi kan problematisch zijn. Bij een verkeerde installatie, kan het gebeuren dat het hoofdmodem doorgaat met zenden. EMV meting.nu kan zorgen voor een correcte installatie.

Alternatieve locaties zendmasten

EMV meting.nu kan ook advies uitbrengen over alternatieve locaties van zendmasten. Dit omdat velen te maken krijgen met zendmasten en zendopstellingen, die men in de onmiddellijke nabijheid wil plaatsen.

Op basis van een technisch onderzoek met eventueel een stralingsmeting, wordt in een rapportage advies gegeven welke andere locaties ook geschikt zijn. Hierbij kunnen alternatieve locatie die door belanghebbenden naar voren worden gebracht, worden meegenomen

Juridisch advies

Op basis van jarenlang opgedane technische- en juridische kennis wordt juridisch adviies gegeven, o.a. op het gebied van het tegengaan van het plaatsten van zendmasten.

Tips voor werknemers met EHS

In het kort: Meldt je ziek vanuit je klachtenbeeld, informeer je werkgever en de bedrijfsarts over elektro klachten, vraag om een meting met plan van aanpak.

Gezond en vitaal leven is nog steeds mogelijk met straling!

Voor iedereeen is het nog steeds mogelijk gezond te leven met straling en vitaal te blijven, door het uitvoeren van het plan van aanpak (actieplan) aan de hand van een stralingsmeting, waardoor de belasting verminderd wordt.